fbpx
FÆLLESSKAB

EVALUERING AF DEN SAMLEDE

Hver dag ER vigtig

EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING

Evalueringen af det samlede undervisningstilbud er foretaget i kombination af et spørgeskema til de afgående elever, samt drøftelser i gruppen af medarbejdere. 

Linjefag

Eleverne har en høj grad af tilfredshed med deres linjefagstilbud, hvor de fortæller, at de lærer meget og udvikler sig. De oplever at lærerne er både velforberedte og engagerede, samt at de får udfordringer på deres niveau. Stemningen på linjefagsholdene er ligeledes god.

 Blandt personalet er der ligeledes stor tilfredshed med linjefagsundervisningen, der fungerer rigtigt godt. Vi har overvejet at kigge lidt på fordelingen af timer og måske skelne mellem sommer og vinter. Dette har vi dog endnu ikke gjort alvor af. Vi har til gengæld i 16/17ændret på strukturen omkring linjefaget fodbold, så der i kombination med friskolens tilbud er bedre muligheder for at træne såvel drenge- som pigefodbold. 

Boglige fag

Vi er rigtigt godt tilfredse med implementeringen af obligatorisk tysk- og fysikundervisning i 10. klasse. Samt det obligatoriske kulturfag for 10. klasserne også. Det er rigtigt godt at eleverne ikke kan springe disse fag over.

Det stiller omvendt krav til vores organisering, fordi der på den måde også bliver større faglig spredning på holdene. I fysikundervisningen er samlæsningen mellem 9. og 10. klasse et problem med den nye prøve – derfor har vi i 16/17 delt holdene i 9. og 10. klasse. Det samme gælder for kulturfag, hvor det så til gengæld giver mulighed for at lave en anderledes undervisning i 10. klasse – fordi det ikke er prøveforberedende. I 10. klasses fysikundervisningen vil vi fremover prøve at dele holdet i to, således at kun det ene hold er prøveforberedende. På det andet kan man tage afsæt i elevernes konkrete standpunkt.

Eleverne oplever generelt, at niveaudelingen gør, at de får undervisning der passer til deres niveau. Der er dog nogle udfordringer i måden vi kombinerer fagene, fordi det binder nogle af mulighederne. Især i kombinationen tysk/engelsk/fysik har dette været utilfredsstillende, fordi de enkelte elever i de tre fag kan have meget forskellige udgangspunkter. Vi har derfor i 16/17 planlagt at koble fagene på anden vis, således at bindingerne (fag der bliver læst på samme tid) hedder: dansk/engelsk, matematik/tysk – og fysik/kulturfag (opdelt i 9. og 10. klasse). Dette formoder vi giver færre udfordringer.

Samlet set

Eleverne har en rigtig høj tilfredshed med skolens samlede tilbud. Linjefagsundervisningen er meget rost og der er også et klart flertal af elever, der synes, de har fået et godt bogligt udbytte. Vi arbejder dog til stadighed på at få hele gruppen af elever med omkring det boglige. Dette handler blandt andet også om elevernes egene motivation. Mange af vores elever er meget velmotiverede og får derfor også stort udbytte af undervisningen. En gruppe har dog nogle meget mere brogede skoleår bag sig, og en stor del af vores arbejde er at arbejde med deres selvopfattelse og indstilling. At få dem til at tro på, at de godt kan. At give dem mod på skolen igen.

Vi har fra 16/17 indført to nye fag, der skal give mulighed for at arbejde med elevernes individuelle udvikling og med fællesskaberne. Det ene er et studiefag, hvor vi arbejder med tilgange til skolearbejdet, der går på tværs af fag. Det andet hedder “liv og fællesskab” og er et fag, der læses af kontaktlærerne og hvor der arbejdes mere bredt med den enkeltes udvikling og fællesskabets dynamikker.

Mette Sanggaard Schultz
Midtfyns Efterskole , September 2016